Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: „Zakup, dostawa i montaż nawigacji rolnictwa precyzyjnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie”

Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem ofertowym pn.” Zakup, dostawa i montaż nawigacji rolnictwa precyzyjnego dla Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie”, nr ZSCKR.II.272.21.2022:

PYTANIE NR 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 a) ekran 10”

PYTANIE: Zamawiający wpisał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ekran 10”. Jako dostawca nie rozumiemy jakim kluczem została określona ta wartość. Z naszego doświadczenia rynkowego wynika, że optymalna wielkość wyświetlacza do obsługi systemu autosterowania i nawigacji w ciągniku to 7”. Jest to standard rynkowy i optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę cenę, jakość oraz miejsce w kabinie i widoczność dla operatora. Ważnym czynnikiem jest także mobilność rozwiązania, tj. możliwość łatwego wypinania panelu na okres, w którym ciągnik nie pracuje. W związku z powyższym zadajemy pytanie, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie obsługiwane za pośrednictwem wyświetlacza 7”?

Odp. Nie dopuszczamy zmiany w tym punkcie.

Uzasadnienie: minimalna przekątna 10” została ustalona na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z kilkunastoosobowymi grupami uczniów. Ekran 7” jest zbyt mały aby kilkanaście osób mogło skutecznie obserwować wyświetlacz.

PYTANIE NR 2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 b) niezależny komputer ISO BUS z oprogramowaniem do obsługi maszyn w systemie ISO BUS

PYTANIE: Czy wymagany jest osobny podzespół? Jako wieloletni, doświadczony Dostawca systemu, wiemy, że standardem jest stosowanie sterownika o funkcjonalności integrowanego w ekranie dotykowym.

Odp. Nie dopuszczamy zmiany w tym punkcie.

Uzasadnienie: Niezależny komputer jest niezbędny do obserwacji parametrów maszyny towarzyszącej w czasie rzeczywistym, jednocześnie nie ogranicza możliwości obserwacji obszaru objętego automatycznym prowadzeniem, dodatkowo umożliwia korektę parametrów maszyny bez konieczności przełączania się po między  ekranami co w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jest czynnikiem kluczowym.

PYTANIE NR 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 c) monitor z funkcją podziału ekranu, z możliwością jednoznacznej obserwacji parametrów maszyn i pozycji ciągnika na polu

PYTANIE: Czy jako monitor z funkcją podziału ekranu Zamawiający dopuszcza zamiennie ekran, parametrów maszyny ISObus oraz pozycji ciągnika na polu przełączany przez dedykowany

przycisk na panelu dotykowym?

Odp. Nie dopuszczamy zmiany w tym punkcie.

Uzasadnienie: Podział ekranu w komputerze ISOBUS ma służyć możliwości jednoczesnej obserwacji różnych obszarów pracy zestawu bez konieczności przełączania się pomiędzy ekranami. Takie rozwiązanie gwarantuje pełny obraz wszystkich obszarów pracy zestawu w czasie rzeczywistym, umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń jak np. kamera, której obraz można wyświetlać na ekranie nie tracąc w tym czasie możliwości obserwacji parametrów maszyny.

PYTANIE NR 4

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 f) system automatycznej jazdy na uwrociach

PYTANIE: Czy Zamawiający przez system automatycznej jazdy na uwrociach rozumie zawracanie ciągnikiem na polu bez udziału kierowcy? Z naszej praktyki branżowej wynika, że dodawane systemy autosterowanie nie posiadają tej funkcji i/lub ogranicza to bezpieczeństwo pracy na polu.

Odp. Nie dopuszczamy zmiany w tym punkcie.

Zamawiający nie ma na myśli autonomicznej jazdy bez udziału kierowcy. Automatyczne prowadzenie ciągnika na uwrociach ma na celu, kształcenie i rozwijanie umiejętności uczniów o najnowsze technologie. Jazda równoległa jest na rynku od wielu lat i kolejnym krokiem w rozwoju tego systemu jest poszerzanie jego możliwości o prowadzenie ciągnika na uwrociach. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem wykfalifikowanej kadry pedagogicznej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

PYTANIE NR 5

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1g) praca z niskimi prędkościami

PYTANIE: Co Zamawiający rozumie przez pracę z niskimi prędkościami? Od ilu km/h na pracować automatyczne prowadzenia ciągnika?

Odp. W zapytaniu wskazaliśmy model ciągnika KUBOTA M4073 – dane tego modelu są ogólnie dostępne i przez niskie prędkości rozumiemy najniższą prędkość z jaką porusza się traktor na pierwszym biegu w najniższej pozycji reduktora.

PYTANIE NR 6

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1k) zestaw platformy montażowej wraz z instalacją

PYTANIE: Co Zamawiający rozumie przez „zestaw platformy montażowej wraz z instalacją”?

Odp. Zamawiający pod pojęciem „zestaw platformy montażowej wraz z instalacją” rozumie praktyczne i ergonomiczne rozwiązanie montażu urządzeń w kabinie ciągnika dające możliwość łatwego montażu i demontażu, dodatkowo elementy zestawu powinny być podłączone za pomocą powszechnie stosowanych złączy zasilania i kabli sygnałowych tak aby umożliwić w przyszłości rozwijanie zestawu o kolejne urządzenia.

PYTANIE NR 7

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1p) oprogramowanie do rolnictwa precyzyjnego „licencje 12-15 komputerów w Sali lekcyjnej

PYTANIE: Jaką funkcjonalność ma spełnić oprogramowanie zawarte w SOPZ?

Odp. Oprogramowanie ma mieć pełną funkcjonalność w zakresie:

Symulacja obsługi maszyn w systemie ISOBUS

  •  rozsiewacz nawozu,
  • opryskiwacz,
  • siewnik punktowy,
  • prasa rolująca,
  • agregat uprawowo siewny

kontrola sekcji, jazda automatyczna, tworzenie zadań – wyznaczanie granic pola, tworzenie ścieżek technologicznych, ustawianie i obserwacja parametrów maszyny w symulowanej pracy.

PYTANIE NR 8

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawca zapewni wsparcie przy organizowaniu cyklicznych szkoleń uczniów i nauczycieli

PYTANIE: Zamawiający oczekuje wsparcia przy organizowaniu cyklicznych szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego, jako Dostawca chcemy zapewnić opracowanie filmu instruktażowego, materiałów informacyjnych (np. w formie prezentacji), dzięki czemu nauczyciele oraz uczniowie będą mogli sięgnąć po materiał edukacyjny w dogodnym dla siebie momencie. Zapewniamy również posprzedażową obsługę naszych klientów poprzez wsparcie on line, a na takim spotkaniu każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie i otrzymać odpowiedź. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza taką formę szkoleń, tj. film instruktażowy, materiały informacyjne, wsparcie on line?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką formę szkoleń, tj. film instruktażowy, materiały informacyjne, wsparcie on line, jednak trudno nam sobie wyobrazić skuteczne szkolenie dla nauczyciela który swoją wiedzę musi przekazać uczniom.

PYTANIE NR 9

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Dostawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części i akcesoriów objętych gwarancją, jak i koszty samych części i akcesoriów.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, UMOWA/ wzór

§ 5 ust 5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek urządzenia oraz jego części Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

PYTANIE: Mając na względzie treść art. 16 i art. 433 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo

zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zapis w §4 ust 8 projektu umowy nakładający obowiązek usuwania wszelkich awarii bezpłatnie niezależnie od powodów ich wystąpienia narusza trzecią z klauzul niedozwolonych, która wydaje się być oczywistą. Mając na uwadze powyższe, prosimy o ponowną weryfikację, czy Dostawca rzeczywiście odpowiada za każdą okoliczność powstania awarii.

Wobec powyższego proponujemy zmianę zapisu §5 ust. 5 projektu umowy na następujący:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania awarii systemu, które wynikają z nieprawidłowej pracy urządzeń i błędów montażowych. W przypadku awarii urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej oceny z czyjej winy nastąpiło uszkodzenie urządzenia nawigacji rolnictwa precyzyjnego, spisania protokołu i przedłożenia go Zamawiającemu. W przypadku ustaleń, że awaria nastąpiła na skutek uszkodzeń mechanicznych w zamontowanym systemie, np. uszkodzenie monitora i uchwytu montażowego, uszkodzenie silnika i jego elementów montażowych, uszkodzenia silnika i jego elementów montażowych, uszkodzenie złącza ISObus powstałe przez niestaranne zabezpieczenie złącza po odpięciu symulatora, uszkodzenia wiązek elektrycznych, koszty związane z ich usunięciem ponosi Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu dokumentację (m.in. zdjęciową) niezbędną do rozliczenia uszkodzeń/awarii, a Zamawiający jest zobowiązany eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją przekazaną przez Dostawcę.

Odp. Zamawiający dokonana zmiany zapisu §5 ust. 5 umowy na następujący:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania awarii systemu, które wynikają z nieprawidłowej pracy urządzeń i błędów montażowych. W przypadku awarii urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej oceny z czyjej winy nastąpiło uszkodzenie urządzenia nawigacji rolnictwa precyzyjnego, spisania protokołu i przedłożenia go Zamawiającemu. W przypadku ustaleń, że awaria nastąpiła na skutek uszkodzeń mechanicznych w zamontowanym systemie, np. uszkodzenie monitora i uchwytu montażowego, uszkodzenie silnika i jego elementów montażowych, uszkodzenia silnika i jego elementów montażowych, uszkodzenie złącza ISObus powstałe przez niestaranne zabezpieczenie złącza po odpięciu symulatora, uszkodzenia wiązek elektrycznych, koszty związane z ich usunięciem ponosi Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu dokumentację (m.in. zdjęciową) niezbędną do rozliczenia uszkodzeń/awarii, a Zamawiający jest zobowiązany eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją przekazaną przez Dostawcę.

Zmiana zapisu zostanie dokonana po rozstrzygnięciu zapytania.

W związku z zadanymi pytaniami i brakiem możliwości złożenia ofert w terminie, zamawiający przedłuża składanie ofert do 16.11.2022r. do godz. 10.00

Pakiet dokumentów zawierający opis przedmioty zapytania oraz załączniki dotyczące oferty można pobrać tutaj:

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania – prace remontowe związane z naprawą kominów

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie zaprasza zainteresowanych do zapoznania się z treścią zapytania oraz przedstawienia ofert na realizację prac remontowych.