Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: czerwiec 2017

ogłoszenie o wyborze oferty

ZSCKR II.271.2.2017                        Mokrzeszów, 06.06.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. W. Witosa w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice
Tel./fax. 74 850 87 36 ,74 850 87 00
REGON: 000115306 NIP: 884-10-15-760
informuje, o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba firm wykluczonych : 0
Liczba ofert odrzuconych : 0

Wybrano następującą ofertę:
numer oferty : 1
nazwa Firmy: Firma Remontowo – Budowlana Roman Gałafin
adres Firmy: 58-100 Świdnica, ul. Łużycka 23
Cena wybranej oferty: 276 820,31 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała największą ilość punktów

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena (brutto)
za całość zamówienia Okres rękojmi
1. Firma Remontowo – Budowlana Roman Gałafin,
58-100 Świdnica, ul. Łużycka 23        276 820,31 zł    48 m-cy

2. Zakład Ogólnobudowlany „MIAR – BUD” Ryszard Miara, 58-303 Wałbrzych, ul. Świdnicka 16
338 040,64 zł     60 m-cy

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX” Jan Bocheński, 58-400 Kamienna Góra,
ul. Zielona 8      279 154,13 zł       48 m-cy

Punktacja

Numer Oferty Punktacja: kryterium – cena waga – 60%

Punktacja: kryterium –okres rękojmi waga – 40%

Łącznie liczba punktów w dwóch kryteriach
1. 60,00 pkt    32,00 pkt     92,00 pkt
2. 49,13 pkt    40,00 pkt     89,13 pkt
3. 59,50 pkt    32,00 pkt     91,50 pkt

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 94 ust. 1 Ustawy pzp, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy pzp