Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: maj 2020

Sprawozdania finansowe ZSCKR za 2019r.

Na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1911 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1393)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.W. Witosa w Mokrzeszowie publikuje poniżej sprawozdanie finansowe za rok 2019.: