Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

sprawozdanie finansowe

Bilans ZSCKR im. W. Witosa w Mokrzeszowie za rok 2020

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie współnie z Głównym Księgowym publikują stosowne sprawozdanie.